جمعه 7 آذر 1399 _ 12 ربيع الثاني 1442 _ 27 نوامبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 14 دي 1398     |     کد : 156

ضوابط و مقررات شرکت در امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99

 

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
باسمه تعالي
  

ضوابط و مقرّرات شركت در جلسات امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 99 ـ 98 به شرح زير اعلام مي‌شود:
1ـ جهت ورود و شركت در جلسات امتحاني به همراه داشتن كارت دانشجويي و ارائه كارت ورود به جلسه توسط دانشجو الزامي مي باشد.
2 ـ در صورت تاخير، از ورود دانشجو به جلسة امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.
3 ـ دانشجوياني كه در جلسه امتحاني هر درس شركت مي‌نمايند و پس از توزيع سوالات امتحاني و ملاحظه آن بلافاصله جلسه امتحان را ترك نمايند نمره امتحاني آن درس به منزله صفر تلقي مي‌شود.
4 ـ تقاضاي حذف كليه دروس بعلت بيماري يا حادثه، تنها در صورتي قابل بررسي است كه دانشجو در هيچ امتحاني شركت نكرده باشد و دلايل مستند خود را قبل از شروع امتحانات نيمسال، بطور مكتوب ارائه نمايد.
5 ـ غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد.
6 ـ غيبت در جلسات درس يا امتحان :
الف ) دانشجويان مقطع كارشناسي :
6 ـ 1ـ  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ، فقط غيبت در جلسات درس و يا امتحان يكي از درسهاي نظري به شرط آن که تعداد واحدهای انتخابی يا باقيمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود، به هر دليلي مي‌تواند موجه تشخيص داده شود و براي غيبت بيش از يك درس نظري، نمره صفر منظور خواهد شد.
تبصره 1: در صورتی که با حذف يکی از دروس نظری تعداد واحدهای انتخابی يا باقيمانده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد، و ميانگين نمرات آن نيمسال کمتر از 12 بشود با ارائه دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو در پايان همان نيمسال و طرح در شورای آموزشی گروه و دانشکده مربوطه، موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجو در جلسات درس و يا امتحان آن درس قابل بررسی است.
تبصره2: حذف بيش از يكي از درسهاي نظري دانشجو، تنها زماني قابل بررسي است كه در تاريخ امتحان، دانشجو در بيمارستان بستري شده و يا به علت فوت بستگان درجه اول (فقط شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، پدرزن، مادرزن، پدرشوهر ومادرشوهر) با ارائه مدارك مثبته و مستدل، دليل قادرنبودن به شركت در جلسه امتحان را ارائه نمايد. بر اين مبنا، ارائه ساير گواهي‌هاي پزشكي نظير سرماخوردگي، سردرد، سرگيجه و ... پذيرفته نمي‌شود.
6 ـ 2ـ  غيبت در جلسات درس و يا در امتحان دروس عملي(يا آزمايشگاهي)، كارگاهي (يا عمليات ميداني)، كارآموزي و كارورزي (يا كار در عرصه) و تمرين‌دبيري غيرموجه بوده و به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان درس مزبور خواهد بود.
ب ) دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري):
6 ـ 3 ـ  چنانچه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري  در کلاس های درس يا دروس، بيش از حد مجاز غيبت نمايد و يا در جلسـه امتحان پايان ترم شرکت نکند، نمره آن درس يا دروس (در صورت غيرموجّه بودن غيبت) صفر خواهد شد. در
صورت موجّه بودن غيبت با تشخيص شورای دانشکده با توجه به معيارهای زير ( و با ارائه مدارک و مستندات مربوط) درس/دروس مذکور حذف خواهد شد: 1- بستری شدن در بيمارستان.  2- فوت بستگان درجه يک خود دانشجو يا همسر وي. 3- حوادث غير مترقبّه و يا خارج از اراده دانشجو.
 
 7 ـ كليه دانشجويان گروه هاي آموزشي در نيمسالي كه حداقل تعداد واحدهاي انتخابي يا باقيمانده آنان براي مقطع كارشناسي ورودي هاي سال90 و ماقبل آن در دوره‌هاي روزانه و مجازي 12 واحد و در دوره‌هاي شبانه 10 واحد و براي مقطع كارشناسي ورودي هاي سال91 و به بعد در تمامي دوره‌ها 12 واحد و برای مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته 8 واحد باشد؛ نمرات دروس انتخابی يا باقيمانده در محاسبات ميانگين نيمسال ايشان منظور خواهد شد و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال تحصيلي براي مقطع كارشناسي كمتر از 12 و برای مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته كمتر از 14 باشد، دانشجو مشروط شناخته شده و نام‌نويسي دانشجو در نيمسال بعدي به صورت مشروط خواهد بود. از اين رو، دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي كه به صورت مشروط نام‌نويسي مي‌كنند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را در آن نيمسال ندارند.
8 ـ تخلف در امتحان هر درس به كميته انضباطي دانشگاه گزارش و تصميم كميته انضباطي در مورد درس مذكور اعمال مي‌شود.
9 ـ از آوردن هرگونه وسايل شخصي از جمله كيف، كتاب، جزوه، ماشين‌حساب، تلفن همراه و ... يا هر يادداشت ديگري به جلسه امتحان جدّاً خودداري شود مگر درمواردي كه استاد درس يا مسئولين امتحان مورد يا مواردي را استثناء كرده باشند.
10 ـ دانشجويان هرگروه آموزشي بايستي در جلسه امتحان همان گروه آموزشي كه انتخاب‌واحد نموده‌اند شركت نمايند.
11 ـ تمامي اعضاي محترم هيات علمي پس از ثبت موقت نمرات و در بازه زماني ثبت اعتراض، درخواستهاي تجديدنظر اوراق امتحاني دانشجويان را بررسي و رسيدگي نمايند.
تبصره: با ثبت نهايي نمرات در سيستم سما تحت وب توسط استاد هر درس ، نمره در آموزش‌كل ثبت و قطعي شده و به استناد مفاد آيين نامه هاي آموزشي و شيوه نامه اجرايي آن ، نمره درس پس از قطعي شدن ، غيرقابل تغيير است.
12ـ دانشجويان عزيز مي‌توانند جهت هرگونه راهنمايي و مشاوره دررابطه با امتحانات نيمسال اول سال‌تحصيلي99 ـ 98  به مدير محترم گروه آموزشي مربوطه مراجعه نموده و در صورت داشتن مدرك و يا گواهي پزشكي آن را به مدير محترم گروه آموزشي ذي‌ربط تسليم نمايد.%

                                                                                                با آرزوي توفيق الهي
 


چاپ چاپ